Εκτύπωση  Αποστολή
ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ      
ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
 Πρόσωπα
Τεχνικά Θέματα
 Συνδικαλιστικά
 Ιστορικά
 Ατζέντα
 Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Αλλαγές στην αξιολόγηση Κλιματιστικών και Ανεμιστήρων Δροσισμού
 


Περίληψη των Νέων Οδηγιών και Κανονισμών για τον τρόπο αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θα ισχύσουν από 1/1/2013 για όλες τις κλιματιστικές μονάδες που θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το τεχνικό τμήμα της Smart Technical L.T.D. *

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων ανήλθε στην Ένωση το 2005 σε 30TWh και ότι, αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 74TWh το 2020, αλλά θεωρώντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια μείωσης της (ως και 11 TWh), κυρίως με την σωστή ενημέρωση των πολιτών, αναθεώρησε την οδηγία 92/75/ΕΟΚ εκδίδοντας την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιματιστικών (καθώς και τους ρυθμιστικούς κανονισμούς 626/2011 και 206/2012) .

Ευθύνες των προμηθευτών (άρθρο 5 της Οδηγίας)
1) Οι προμηθευτές που διαθέτουν στην αγορά ή θέτουν σε λειτουργία προϊόντα τα οποία διέπονται από το Νέο Κανονισμό, παρέχουν ετικέτα και δελτίο σύμφωνα με αυτόν.
2) Οι προμηθευτές καταρτίζουν επαρκή τεχνικό φάκελο ώστε να επιτρέπεται η εκτίμηση της ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ετικέτα και στο δελτίο. Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει:
i) γενική περιγραφή του προϊόντος,
ii) όπου χρειάζεται, αποτελέσματα των εκτελεσθέντων υπολογισμών σχεδιασμού,
iii) εκθέσεις για τις δοκιμές, εφόσον υπάρχουν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και εκείνες που διεξάγονται από αρμόδιους κοινοποιημένους οργανισμούς, όπως ορίζονται βάσει άλλης νομοθεσίας της Ένωσης,
iv) όταν οι τιμές χρησιμοποιούνται για παρεμφερή μοντέλα, τις παραπομπές που επιτρέπουν τον προσδιορισμό των εν λόγω μοντέλων. Για τον σκοπό αυτό, οι προμηθευτές μπορούν να χρησιμοποιούν τον φάκελο που ήδη έχει καταρτισθεί βάσει των απαιτήσεων της οικείας νομοθεσίας της Ένωσης.
3) Οι προμηθευτές διατηρούν διαθέσιμο προς παρακολούθηση τον τεχνικό φάκελο για χρονικό διάστημα που λήγει πέντε έτη από την κατασκευή του τελευταίου σχετικού προϊόντος. Κατόπιν αιτήματος, οι προμηθευτές θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών παρακολούθησης της αγοράς και της Επιτροπής, ηλεκτρονική έκδοση του τεχνικού φακέλου εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή αίτησης της αρμόδιας αρχής ή της Επιτροπής.
4) Όσον αφορά τις ετικέτες και τις πληροφορίες για τα προϊόντα, οι προμηθευτές διαθέτουν δωρεάν τις απαραίτητες ετικέτες στους εμπόρους χωρίς να θίγεται η δυνατότητα των προμηθευτών να επιλέγουν το σύστημα παράδοσης των ετικετών.
5) Εκτός από τις ετικέτες, οι προμηθευτές παρέχουν δελτίο με πληροφορίες για το προϊόν.
6) Οι προμηθευτές συμπεριλαμβάνουν δελτίο προϊόντος σε όλα τα σχετικά με το προϊόν φυλλάδια.
7) Οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στις ετικέτες και στα δελτία που παρέχουν. Θεωρείται ότι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσίευση των πληροφοριών που παρέχονται στην ετικέτα ή στο δελτίο.

Ευθύνες εμπόρων (άρθρο 6 της Οδηγίας)
Οι έμποροι παρουσιάζουν σωστά, κατά τρόπο ορατό και ευανάγνωστο, τις ετικέτες και διαθέτουν το δελτίο μαζί με το φυλλάδιο του προϊόντος ή άλλο τύπο έγγραφων πληροφοριών που συνοδεύουν τα προϊόντα κατά την πώλησή τους στους τελικούς χρήστες,

Τηλεπώληση και άλλες μορφές πώλησης (άρθρο 7 της Οδηγίας)
Εφόσον τα προϊόντα διατίθενται προς πώληση, μίσθωση ή αγορά με δόσεις (hire−purchase), ταχυδρομικά, μέσω καταλόγου, μέσω του διαδικτύου ή με άλλες μεθόδους που συνεπάγονται ότι ο υποψήφιος τελικός χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το εκτεθειμένο προϊόν, οι Κανονισμοί περιέχουν διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι παρέχονται στους υποψήφιους τελικούς χρήστες, πριν από την αγορά του προϊόντος, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετικέτα και στο δελτίο του προϊόντος.

Ετικέτα προϊόντος Η μορφή της ετικέτας τροποποιείται ως εξής:
Στην ετικέτα παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
I. επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή·
II. αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή·
III. κείμενο «SEER» και «SCOP» για ψύξη και θέρμανση, με γαλάζιο ανεμιστήρα και σύμβολο κύματος αέρα για SEER και κόκκινο ανεμιστήρα και σύμβολο κύματος αέρα για SCΟΡ·
IV. ενεργειακή απόδοση σε ψύξη και θέρμανση· Όσον αφορά τη θέρμανση, είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ενεργειακής απόδοσης κατά τη μέση εποχή θέρμανσης. Η αναγραφή της ενεργειακής απόδοσης κατά τη θερμότερη και κατά την ψυχρότερη εποχή θέρμανσης είναι προαιρετική·
V. για ψύξη: φορτίο σχεδιασμού σε kW,
VI. για θέρμανση: φορτίο σχεδιασμού σε kW, για έως 3 εποχές θέρμανσης
VII. για ψύξη: εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (τιμή SEER)
VIII. για θέρμανση: εποχιακός συντελεστής απόδοσης (τιμή SCOP), για έως 3 εποχές θέρμανσης
IX. ετήσια κατανάλωση ενέργειας, σε kWh ανά έτος, για ψύξη και για θέρμανση
X. τιμές στάθμης ηχητικής ισχύος της μονάδας εσωτερικού και της μονάδας εξωτερικού χώρου, σε dB(A)
XI χάρτης της Ευρώπης όπου απεικονίζονται τρεις αντιπροσωπευτικές περίοδοι θέρμανσης και τα τετραγωνίδια αντίστοιχου χρώματος. Κατά παρέκκλιση, εφόσον στο μοντέλο έχει απονεμηθεί οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιτρέπεται να προστίθεται αντίγραφο του οικολογικού σήματος της ΕΕ.

Δελτίο προϊόντος
1. Οι πληροφορίες στο δελτίο προϊόντος παρέχονται με την ακόλουθη σειρά:
α) επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή·
β) αναγνωριστικό του μοντέλου του κλιματιστικού εσωτερικού χώρου ή των μονάδων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του κλιματιστικού·
γ) εάν για το μοντέλο έχει χορηγηθεί «οικολογικό σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010, επιτρέπεται να προστεθεί αντίγραφο του οικολογικού σήματος·
δ) στάθμες ηχητικής ισχύος του εσωτερικού χώρου και του εξωτερικού χώρου υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης, για ψύξη ή/και για θέρμανση·
ε) ονομασία και GWP (δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη) του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού μέσου και το ακόλουθο τυποποιημένο κείμενο:
«Διαρροή ψυκτικού μέσου συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Εάν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα ψυκτικό μέσο με χαμηλότερο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) θα συμβάλει λιγότερο στην υπερθέρμανση του πλανήτη από ψυκτικό με υψηλότερο GWP. Αυτή η συσκευή περιέχει ψυκτικό μέσο με GWP ίσο με [xxx]. Αυτό σημαίνει ότι εάν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα 1 kg του ψυκτικού μέσου, οι επιπτώσεις στην υπερθέρμανση του πλανήτη θα είναι [xxx] φορές μεγαλύτερες από 1 kg CO 2 , σε περίοδο 100 ετών. Ποτέμην επιχειρήσετε να επέμβετε στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν και πάντοτε να απευθύνεστε σε επαγγελματία.»

2. Επιπλέον, στο δελτίο προϊόντος περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τη λειτουργία ψύξης του κλιματιστικού, όταν η απόδοση δηλώνεται με βάση τον εποχιακό βαθμό ενεργειακής απόδοσης (SEER):
α) ο SEER και η τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου που καθορίζονται σύμφωνα με τους ορισμούς και τις διαδικασίες δοκιμής
β) η ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη Q CE σε kWh/έτος. Η Q CE περιγράφεται ως: «Κατανάλωση ενέργειας “XYZ” kWh ετησίως, με βάση τα αποτελέσματα πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τη θέση της συσκευής.»
γ) το ψυκτικό φορτίο σχεδιασμού Pdesignc της συσκευής σε kW, που καθορίζεται σύμφωνα με τους ορισμούς και τις διαδικασίες δοκιμής.

3. Επιπλέον, οι σημειώσεις που ακολουθούν προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο δελτίο προϊόντος όσον αφορά τη λειτουργία θέρμανσης του κλιματιστικού, όταν η απόδοση δηλώνεται με βάση τον εποχιακό συντελεστή απόδοσης (SCOP):
α) ο SCOP και η τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου για τη θέρμανση που καθορίζονται σύμφωνα με τους ορισμούς και τις διαδικασίες δοκιμής
β) η ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για μέση εποχή θέρμανσης Q HE σε kWh/έτος, που καθορίζεται σύμφωνα με τους ορισμούς και τις διαδικασίες δοκιμής. Η Q HE περιγράφεται ως: «Κατανάλωση ενέργειας “XYZ” kWh ετησίως, με βάση τα αποτελέσματα πρότυπης δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τη θέση της συσκευής.»·
γ) άλλες καθορισμένες εποχές θέρμανσης για τις οποίες η μονάδα έχει δηλωθεί ως κατάλληλη για τη σκοπούμενη χρήση
δ) το θερμαντικό φορτίο σχεδιασμού Pdesignh της συσκευής σε kW, που καθορίζεται σύμφωνα με τους ορισμούς και τις διαδικασίες δοκιμής
ε) η δηλωμένη ισχύς και αναφορά της θερμαντικής ισχύος εφεδρικού ηλεκτρικού θερμαντήρα βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο SCOP υπό συνθήκες αναφοράς για τον σχεδιασμό.

4. Ένα δελτίο επιτρέπεται να καλύπτει διάφορα μοντέλα συσκευών που διατίθενται από τον ίδιο προμηθευτή.

5. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο επιτρέπεται να παρέχονται υπό μορφή έγχρωμου ή ασπρόμαυρου αντιγράφου της ετικέτας. Στην περίπτωση αυτή, παρέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαριθμούνται στα σημεία 1 έως 4 και δεν εμφανίζονται στην ετικέτα.

Τεχνικός φάκελος
Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή·
β) γενική περιγραφή του μοντέλου της συσκευής, επαρκή για να αναγνωρίζεται σαφώς και εύκολα.
γ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόστηκαν·
δ) κατά περίπτωση, τις άλλες μεθόδους υπολογισμού, πρότυπα μέτρησης και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν·
ε) τα στοιχεία ταυτότητας και την υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει τον προμηθευτή·
στ) κατά περίπτωση, τις τεχνικές παραμέτρους για τις μετρήσεις, που καθορίστηκαν:
(i) εξωτερικές διαστάσεις·
(ii) προσδιορισμός του τύπου κλιματιστικού·
(iii) διευκρίνιση αν η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για ψύξη ή μόνο για θέρμανση ή και για τα δύο·
(iv) τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου
(v) ονομαστικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (EER rated ) ή ονομαστικός συντελεστής απόδοσης (COP rated) για κλιματιστικά ενός αεραγωγού και για κλιματιστικά δύο αεραγωγών ή εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) και εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) για τα λοιπά κλιματιστικά·
(vi) εποχή θέρμανσης για την οποία η μονάδα έχει δηλωθεί ως κατάλληλη για τη σκοπούμενη χρήση·
(vii) στάθμες ηχητικής ισχύος, σε dB(A) στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο ακέραιο·
(viii) ονομασία και GWP του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού μέσου.
ζ) αναλυτικά τα αποτελέσματα των υπολογισμών που εκτελέστηκαν

Οι προμηθευτές επιτρέπεται να περιλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες στο τέλος του ανωτέρω καταλόγου.
Όταν οι πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο για συγκεκριμένο μοντέλο κλιματιστικού προέρχονται από υπολογισμό με βάση τον σχεδιασμό ή παρέκταση από άλλες ισοδύναμες συσκευές, ή και τα δύο, ο φάκελος περιλαμβάνει λεπτομέρειες των εν λόγω υπολογισμών ή παρεκτάσεων ή και των δύο, καθώς και των δοκιμών που πραγματοποίησαν οι προμηθευτές για να επαληθεύσουν την ακρίβεια των εκτελεσθέντων υπολογισμών. Περιλαμβάνεται επίσης κατάλογος όλων των άλλων μοντέλων ισοδύναμων συσκευών για τα οποία οι πληροφορίες προέκυψαν με την ίδια βάση.

Παρεχόμενες πληροφορίες στην περίπτωση που δεν αναμένεται από τους τελικούς χρήστες να δουν το προϊόν εκτεθειμένο
1. Οι πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται παρέχονται με την ακόλουθη σειρά:
α) τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου
β) για κλιματιστικά πλην των κλιματιστικών ενός αεραγωγού και των κλιματιστικών δύο αεραγωγών:
(i) ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) ή/και ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP)·
(ii) το φορτίο σχεδιασμού (σε kW)·
(iii) η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας·
(iv) η εποχή ψύξης ή/και οι εποχές θέρμανσης («μέση, ψυχρότερη, θερμότερη») για τις οποίες η συσκευή έχει δηλωθεί ως κατάλληλη για τη σκοπούμενη χρήση·
2. Εφόσον παρέχονται άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό δελτίο προϊόντος, τηρείται η μορφή και η σειρά που καθορίζεται στο παράρτημα IV.
3. Το μέγεθος των γραμμάτων και η γραμματοσειρά που εκτυπώνονται ή παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες κατά το παρόν παράρτημα είναι ευανάγνωστα.

Μετρήσεις και υπολογισμοί
1. Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης και της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι υπολογισμοί και οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση εναρμονισμένων προτύπων των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλης αξιόπιστης, επακριβούς και αναπαραγώγιμης μεθόδου η οποία λαμβάνει υπόψη τις γενικώς αποδεκτές σύγχρονες μεθόδους και της οποίας τα αποτελέσματα θεωρούνται χαμηλής αβεβαιότητας.

2. Για τον προσδιορισμό της εποχιακής ενεργειακής κατανάλωσης, του εποχιακού βαθμού ενεργειακής απόδοσης (SEER) ψύξης και του εποχιακού συντελεστή απόδοσης (SCOP) θέρμανσης λαμβάνονται υπόψη:
α) οι ευρωπαϊκές εποχιακές συνθήκες, οι οποίες ορίζονται απο τον Κανονισμό·
β) οι συνθήκες αναφοράς για τον σχεδιασμό, οι οποίες ορίζονται απο τον Κανονισμό
γ) η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις σχετικές καταστάσεις λειτουργίας, με βάση τις χρονικές περιόδους που ορίζονται απο τον Κανονισμό ·
δ) οι επιπτώσεις της υποβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης λόγω των κύκλων έναρξης/παύσης λειτουργίας (κατά περίπτωση), ανάλογα με το είδος ρύθμισης της ψυκτικής ή/και θερμαντικής ισχύος·
ε) διορθώσεις των εποχιακών συντελεστών απόδοσης σε συνθήκες όπου η θερμαντική ισχύς δεν επαρκεί για να καλύψει το θερμαντικό φορτίο·
στ) η συμβολή του εφεδρικού θερμαντήρα (κατά περίπτωση) στον υπολογισμό της εποχιακής απόδοσης θέρμανσης της μονάδας.

3. Όταν οι πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο είναι συνδυασμός μίας ή περισσότερων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων έχουν προκύψει από υπολογισμό με βάση τη μελέτη σχεδιασμού ή/και παρέκταση από άλλους συνδυασμούς, στην τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες αυτών των υπολογισμών ή/και παρεκτάσεων, καθώς και των δοκιμών που διενεργήθηκαν για την επαλήθευση της ακρίβειας των υπολογισμών (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του μαθηματικού μοντέλου για τον υπολογισμό της απόδοσης τέτοιων συνδυασμών, καθώς και των μετρήσεων που διενεργήθηκαν για την επαλήθευση αυτού του μοντέλου).

4. Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη ή/και θέρμανση λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις σχετικές καταστάσεις λειτουργίας, όπου ενδείκνυται, με βάση τις χρονικές περιόδους που ορίζονται απο τον Κανονισμό.

Διαδικασία επαλήθευσης για την επιτήρηση της αγοράς
Κατά τη διενέργεια των ελέγχων επιτήρησης της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, οι αρχές των κρατών μελών εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II.
1. Οι αρχές των κρατών μελών διενεργούν δοκιμή σε ένα μόνο τεμάχιο.

2. Το μοντέλο κλιματιστικού, εξαιρουμένων των κλιματιστικών ενός αεραγωγού και των κλιματιστικών δύο αεραγωγών, θεωρείται ότι πληροί τις, κατά περίπτωση, διατάξεις του Κανονισμού, εάν ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) ή ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP), ανάλογα με την περίπτωση, δεν είναι μικρότερος από τη δηλωμένη τιμή μειωμένη κατά 8 %. Οι τιμές SEER και SCOP ορίζονται βασει του Κανονισμού. Το μοντέλο κλιματιστικού ενός αεραγωγού ή κλιματιστικών δύο αεραγωγών θεωρείται ότι πληροί τις, κατά περίπτωση, διατάξεις που ορίζονται απο τον Κανονισμό, εάν τα αποτελέσματα για τις καταστάσεις εκτός λειτουργίας και αναμονής δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές κατά περισσότερο από 10 % και εάν ο ονομαστικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (EER rated ) ή ο ονομαστικός συντελεστής απόδοσης (COP rated ), ανάλογα με την περίπτωση, δεν είναι μικρότερος από τη δηλωμένη τιμή μειωμένη κατά 10 %. Οι τιμές SEER και SCOP ορίζονται βασει του Κανονισμού. Το μοντέλο κλιματιστικού θεωρείται ότι πληροί τις, κατά περίπτωση, διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εάν η μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος δεν υπερβαίνει κατά περισσότερο από 2 dB(A) τη δηλωμένη τιμή.

3. Αν δεν επιτευχθεί το αποτέλεσμα που αναφέρεται στο σημείο 2, η αρχή επιτήρησης της αγοράς επιλέγει τυχαία τρία επιπλέον τεμάχια του ιδίου μοντέλου για τη διενέργεια δοκιμών. 4. Εφαρμόζεται η διαδικασία 2 και για τα τρια επιπλέον τεμάχια

5. Εάν δεν επιτευχθούν τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο σημείο 4, θεωρείται ότι το μοντέλο δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Για τη συμμόρφωση και τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διαδικασίες και τα εναρμονισμένα πρότυπα των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλες αξιόπιστες, επακριβείς και αναπαραγώγιμες μεθόδους υπολογισμού και μετρήσεων οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το γενικώς αποδεκτό σύγχρονο επίπεδο εξέλιξης.

 
 Τεχνικά Θέματα
Επεξεργασία νερού με αντίστροφη ώσμωση
Θερμοστάτες χώρου
Aερισμός αποχετευτικών συστημάτων
Εντοπισμός υγρασίας με τη βοήθεια θερμικής κάμερας
Η ρύθμιση των συστημάτων δαπεδοθέρμανσης
Το βακτήριο Λεγεωνέλλα στα δίκτυα ύδρευσης
Οικολογική απόφραξη και συντήρηση αποχέτευσης με βακτήρια και ένζυμα
Αντλίες Θερμότητας - Τεχνολογίες και εφαρμογές
Μέθοδος απολύμανσης νερού με υπεριώδη ακτινοβολία UV
Η χρήση των εγχυτήρων στις ψυκτικές εγκαταστάσεις
Η συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook