Εκτύπωση  Αποστολή
ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ      
ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
 Πρόσωπα
Τεχνικά Θέματα
 Συνδικαλιστικά
 Ιστορικά
 Ατζέντα
 Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Εσωτερικές χάλκινες υδραυλικές εγκαταστάσεις
 


Οι εσωτερικές και εξωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις ενός κτιρίου αποτελούν τη σημαντικότερη πτυχή για τη διασφάλιση άνετης διαβίωσης και τη διατήρηση της λειτουργίας των κτιριακών υποδομών.
Του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού
Οι υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις αφορούν την εγκατάσταση των ειδών υγιεινής, των εσωτερικών γραμμών αποχέτευσης μέχρι την εξωτερική πλευρά του τοίχου του κτιρίου, των εσωτερικών γραμμών ύδρευσης και το σωλήνα παροχής μέχρι την εξωτερική πλευρά του κτιρίου. Ο υπολογισμός μίας υδραυλικής εγκατάστασης (μηχανολογική μελέτη) περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
1. Σχεδίαση του δικτύου των σωληνώσεων. 2. Προσδιορισμό της παροχής του νερού πού διαρρέει κάθε κλάδο του δικτύου. 3. Επιλογή του κατάλληλου μεγέθους του σωλήνα. 4. Υπολογισμό της απώλειας πίεσης κάθε κλάδου και ολοκλήρου του δικτύου, η οποία απώλεια δεν πρέπει να ξεπερνά την ελάχιστη διαθέσιμη από το δίκτυο της πόλης πίεση.
Στις υδραυλικές εγκαταστάσεις θέρμανσης απαιτείται επιπλέον επιλογή κατάλληλου κυκλοφορητή και άλλων εξαρτημάτων όπως είναι σώματα, λέβητες κλπ.
Ο υπολογισμός της παροχής κάθε κλάδου ξεκινά από τους καταληκτικούς κλάδους, τους κλάδους δηλαδή που οδηγούν το νερό στους τελικούς υποδοχείς (νεροχύτες, νιπτήρες, μπανιέρες κλπ.) ή στις τερματικές μονάδες (θερμαντικά σώματα, fan coil κλπ.), εφόσον πρόκειται για δίκτυο θέρμανσης.
Η παροχή των κλάδων αυτών εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος της υδροληψίας.
Στην περίπτωση των δικτύων θέρμανσης, η παροχή που τροφοδοτεί τα θερμαντικά σώματα εξαρτάται από το μέγεθος (απόδοση) του σώματος, τη θερμοκρασία του νερού και την επιθυμητή πτώση της θερμοκρασίας του.
Στις παροχές όλων των καταληκτικών κλάδων υπολογίζονται οι παροχές των υπόλοιπων κλάδων, με σειρά αντίθετη της κατεύθυνσης ροής τού νερού. Συγκεκριμένα, η παροχή του κλάδου προσαγωγής νερού, σε κάθε διακλάδωση, ισούται με το άθροισμα των παροχών των κλάδων που αναχωρούν από αυτή τη διακλάδωση.
Αξίζει εδώ να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις:
* Η ταχύτητα ροής για τις εν λόγω υδραυλικές εγκαταστάσεις κυμαίνεται από 1 - 2m/s και ποτέ πάνω από 3m/s. * Οι παροχές σε λίτρα ανά δευτερόλεπτο (l/sec) είναι κατά προσέγγιση. * Η ελάχιστη πίεση εκροής των λήψεων κυμαίνεται γύρω στο 1 bar. * Σε ειδικές περιπτώσεις θερμαντήρων ή εναλλακτών θερμότητας ακολουθούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών, τόσο για την παροχή όσο και για την πίεση λειτουργίας.
Επιλογή σωλήνων
Με βάση τις καταναλώσεις νερού (υδροληψίες), επιλέγουμε την κατάλληλη διάμετρο σωλήνων, έτσι ώστε η ταχύτητα ροής του νερού να κυμαίνεται από 1 έως 2 m/s, η δε ελάχιστη πίεση εκροής των λήψεων να βρίσκεται περίπου στο 1 bar (0,1 bar ισοδυναμεί με πίεση που προκαλείται από 1m στήλης νερού).
Παράδειγμα
Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μήκος των σωληνώσεων από τους συλλέκτες ζεστού και κρύου νερού στις διάφορες υδροληψίες, την έλλειψη χάλκινων και ορειχάλκινων εξαρτημάτων στη διαδρομή των αγωγών και κατά συνέπεια τη μικρή πτώση της πίεσης ΔΡΤ του δικτύου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω διατομές σωλήνων:
* Για νιπτήρα, νεροχύτη και πλυντήρια χρησιμοποιείται χαλκοσωλήνας Φ12x1 με παροχή G ≥ 0,125 (450 lit/h) και ταχύτητα U ≥ 0,125 m/s.
* Για λουτήρα και λεκάνη χρησιμοποιείται χαλκοσωλήνας Φ15x1 με παροχή G ≥ 0,22 lit/sec (800 lit/h) και ταχύτητα U ≥ 1,6 m/s.
Όσον αφορά το μήκος των σωληνώσεων, προβλέπεται χαλκοσωλήνας Φ12x1 συνολικά για ζεστό και κρύο νερό 22m, για σύνδεση νιπτήρα 2x3m, για νεροχύτη 2x6m και για πλυντήριο 2x2m.
Επίσης προβλέπεται χαλκοσωλήνας Φ15x1 συνολικά για ζεστό και κρύο νερό 11m, για σύνδεση νιπτήρα 2x4m και για λεκάνη 3m.
Άρα, συνολικά οι απώλειες πίεσης είναι: ΔΡL = 22m X 400 +11m x 300 = 12.100 ΣΝ.
Οι απώλειες στα όργανα και εξαρτήματα του δικτύου ΔΡT είναι αμελητέες, λόγω έλλειψης εξαρτημάτων. Σε περίπτωση χρήσης ευθύγραμμων χαλκοσωλήνων με εξαρτήματα, για τον υπολογισμό της απώλειας πίεσης λόγω εξαρτημάτων ΔΡT χρησιμοποιούμε το σχετικό πίνακα. Κατά συνέπεια, η απώλεια πίεσης του δικτύου ΔΡ είναι:
ΔΡ = Η + ΔΡT + ΔΡL όπου Η = η υψομετρική διαφορά πίεσης 6.000mm ΣΝ (3m ο 1ος όροφος + 3m το υπόγειο) και ΔΡL = 12.100μμ ΣΝ.
Δηλαδή:
ΔΡ = 18.100 mm ΣΝ = 18.1 m ΣΝ (1,8 bar).
Με την ελάχιστη πίεση εκροής των λήψεων να βρίσκεται περίπου στο 1 bar και την απώλεια πίεσης του δικτύου 1,8 bar, η λειτουργία του δικτύου ύδρευσης κρίνεται ικανοποιητική βάσει της προσφερόμενης από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. πίεσης, που είναι 4 bar.
Σημείωση: Σε περιπτώσεις μεγαλυτέρων αποστάσεων των λήψεων ή σε κλασικό σύστημα υδραυλικής εγκατάστασης με χρήση ευθύγραμμων χαλκοσωλήνων, οι παραπάνω διατομές Φ12x1 και Φ15x1 γίνονται αντίστοιχα: Φ15x1 και Φ18x1 mm.
Επιλογή μεγέθους σωλήνων Με γνωστή (από το προηγούμενο στάδιο υπολογισμού) την παροχή κάθε κλάδου, υπολογίζουμε τη διάμετρο του σωλήνα που θα τοποθετήσουμε σ’ αυτόν χρησιμοποιώντας το σχετικό πίνακα και επιδιώκοντας η ταχύτητα ροής να μην ξεπερνά τα 2 m/sec, αλλά και το μέγεθος του σωλήνα για τους καταληκτικούς κλάδους να μην είναι μικρότερο αυτού πού αναφέρεται στον πίνακα με τις καταναλώσεις νερού για κάθε υδροληψία.
Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης η οριακή μέγιστη ταχύτητα κυμαίνεται π.χ. για σωλήνα Φ15 από 0,40 m/sec έως 0,80 m/sec, για λόγους κυρίως περιορισμού του θορύβου ροής. Σε μικρές διαμέτρους επιλέγουμε ταχύτητα κοντά στα 0,40 m/sec, ενώ στις μεγαλύτερες διαμέτρους χαλκοσωλήνων επιλέγουμε ταχύτητα κοντά στα 0,80 m/sec.
 
 Τεχνικά Θέματα
Θερμοστάτες χώρου
Aερισμός αποχετευτικών συστημάτων
Μέθοδος απολύμανσης νερού με υπεριώδη ακτινοβολία UV
Θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με τη βοήθεια του ήλιου από την ecosystem
Η χρήση των εγχυτήρων στις ψυκτικές εγκαταστάσεις
Εντοπισμός υγρασίας με τη βοήθεια θερμικής κάμερας
Η ρύθμιση των συστημάτων δαπεδοθέρμανσης
Το βακτήριο Λεγεωνέλλα στα δίκτυα ύδρευσης
Οικολογική απόφραξη και συντήρηση αποχέτευσης με βακτήρια και ένζυμα
Είδη και χαρακτηριστικά αντλιών ύδρευσης – αποχέτευσης για βιομηχανίες και κτήρια
Πώς λειτουργεί η αναμεικτική θερμοστατική βαλβίδα
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook