Εκτύπωση  Αποστολή
ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ      
ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΙΟΥ
  Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
 Πρόσωπα
 Τεχνικά Θέματα
Συνδικαλιστικά
 Ιστορικά
 Ατζέντα
 Θέσεις
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
Γίνε συνδρομητής!  
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία σε επιχειρήσεις β΄ κατηγορίας
 Ενισχυμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από την Επιθεώρηση Εργασίας για την ύπαρξη τεχνικών ασφαλείας. Σύμφωνα με το ν.3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010), ο οποίος εκσυγχρόνισε το σύνολο της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, ενώ στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.


Toυ Ελευθέριου Καπανταϊδάκη*


Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Και ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

Πέραν αυτού, ο νόμος έχει ιδιαίτερες διατάξεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα ανάληψης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από τους ίδιους τους εργοδότες. Το πλέον καυτό θέμα είναι το πότε και με ποιους όρους μπορεί να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας.

Η νομοθεσία είναι αρκετά σαφής και διαχωρίζει επακριβώς τις περιπτώσεις αυτές. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.3850/10, οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοί τους μπορούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφαλείας και να αναλάβουν αυτό το ρόλο στις επιχειρήσεις τους στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Όταν οι εργοδότες έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία β΄ (σύμφωνα με τα άρθρα 10 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων [Κ.Ν.Υ.Α.Ε.] που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» [ΦΕΚ Α΄ 84]).

β) Όταν οι εργοδότες έχουν επιχειρήσεις που υπάγονται στη γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

γ) Όταν οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα (που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ΄ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λιγότερα από 50 άτομα και υπάγονται στην κατηγορία β΄ ή γ΄.

Ειδικότερα για τους εργοδότες ισχύουν τα εξής:

- Οι εργοδότες σε επιχειρήσεις β΄ κατηγορίας πρέπει να έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης 35 ωρών, όταν απασχολούν μέχρι και τρεις εργαζόμενους (εναλλακτικά), καθώς επίσης να έχουν δεκαετή αποδεδειγμένη άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας (που να αποδεικνύεται από βεβαίωση Επιμελητηρίου, από βεβαίωση Εφορίας για την έναρξη άσκησης επαγγέλματος ή από την άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη) και το αντικείμενο της άδειάς τους να σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 12 παρ. 6 Κ.Ν.Υ.Α.Ε.).

- Οι εργοδότες που απασχολούν μέχρι και έξι εργαζόμενους (εναλλακτικά) πρέπει να έχουν πτυχίο ειδικότητας από Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο, από Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή από αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή, ή να έχουν απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (τεχνικής ειδικότητας) και το αντικείμενο των σπουδών να σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής τους.

- Οι εργοδότες που απασχολούν μέχρι και είκοσι εργαζόμενους θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε και δεν προβλέπεται κατ΄ ανάγκη για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

Όσο αφορά τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, μπορούν να αναλάβουν ρόλο τεχνικού ασφαλείας της εταιρείας που εργάζονται εφόσον διαθέτουν εναλλακτικά:

α) Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο, από Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή από αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή, ή να έχουν απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (τεχνικής ειδικότητας).

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη (τεχνικής ειδικότητας) για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου). Πρέπει επίσης να έχουν περάσει τουλάχιστον οκτώ χρόνια από την απόκτηση του τίτλου σπουδών, καθώς και να υπάρχει πλήρης απασχόληση στην επιχείρηση. Οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

Εφόσον αποφασίσουν να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφώσουν εργαζόμενο της επιχείρησής τους, είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιον φορέα επιμόρφωσης επιθυμούν, μεταξύ αυτών που υλοποιούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης.

Παρά τις ανατροπές που έχουν γίνει στον εργασιακό τομέα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία (ΥΑΕ) όχι μόνο δεν χαλάρωσαν αλλά διατηρούνται και έχουν ενισχυθεί. Έτσι, σε κάθε τυχόν έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας, η επιχείρηση υποχρεούται να αποδείξει ότι τηρεί τη νομοθεσία για τον τεχνικό ασφαλείας και –αν προβλέπεται– για το γιατρό εργασίας.

*Ο κ. Ελευθέριος Καπανταϊδάκης είναι επιθεωρητής ασφάλειας και υγείας στην εργασία στο Ηράκλειο Κρήτης.

 
 Συνδικαλιστικά
Σύνδεσμος Θερμοϋδραυλικών Ν.Χανίων: Γιόρτασαν τον προστάτη άγιό τους.
Σύνδεσμος Υδραυλικών Ξάνθης: Προχωράει σε εκλογές
Σύνδεσμος Εργολάβων Υδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης: Καλώς ήρθε το αέριο
ΣΕΥΑ: Κινητοποίηση στις 31 Οκτωβρίου για φορολογικό-πλειστηριασμούς
Ενημέρωση με ουσία στην ημερίδα της ΟΒΥΕ
Βόλος: Στη μάχη της παράνομης εργασίας με όπλα 50.000 ενημερωτικά φυλλάδια
ΟΒΥΕ: Νέο Μητρώο Υλικών τον Οκτώβριο
ΣΕΗ Μαγνησίας: Συγχαρητήρια σε φοιτητές που πρώτευσαν σε διεθνή διαγωνισμό
Συγκροτήθηκε το ΔΣ της νέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ: Εκστρατεία ενημέρωσης κατά της αδήλωτης εργασίας
ΠΙΕΡΙΑ: Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Εγκαταστατών Υδραυλικών Θερμικών & Κλιματιστικών Έργων αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook