Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προχωρά στην αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα «Ζορμπά»

Στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας του κυκλώνα «Ζορμπά» προχωρά στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπΆ αριθ:3305/31-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνία λόγω του κυκλώνα «Ζορμπάς» υποέργο - αποκαταστάσεις τεχνικών αντιπλημμυρικών νομού Αργολίδας », εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 500.000 ευρώ.

Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: Οδοποιία με προϋπολογισμό ύψους 403.171,49 ευρώ.