Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

ΑρχικήΧρηστικάΆδειεςΓιώργος Ζυγούμης: Προϋποθέσεις για οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου - Βήματα...

Γιώργος Ζυγούμης: Προϋποθέσεις για οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου – Βήματα για τη θεώρηση των αδειών

Ο πρόεδρος του Σωματείου Αδειούχων Εγκαταστατών Καυστήρων «εστία» κ. Γιώργος Ζυγούμης μιλά στο περιοδικό «Θερμοϋδραυλικός» για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να λάβει την οικονομική ενίσχυση που προσφέρει η πολιτεία λόγω της πανδημικής κρίσης. Παράλληλα, αναφέρεται στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι επαγγελματίες του χώρου για τη θεώρηση των αδειών τους.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως τον τελευταίο χρόνο βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και συνθήκες αβεβαιότητας, που δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάζουν σημαντικά και τον κλάδο των εγκαταστατών καυστήρων. Η ανησυχία των ανθρώπων του κλάδου ως προς τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τους και να αποπληρώσουν τα δάνειά τους είναι έκδηλη, και συχνά λαμβάνουμε ως σωματείο ερωτήματα για το εάν μπορούν να λάβουν κάποια προστασία ή οικονομική ενίσχυση μέσω των ρυθμίσεων του κράτους για την καταπολέμηση των συνεπειών της πανδημίας.

Συνεισφορά Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείου

Ο νόμος 4790 (ΦΕΚ Α’ 48/31-03-2021) προβλέπει πως το Δημόσιο δύναται να συνεισφέρει στην αποπληρωμή των επιχειρηματικών δανείων των δανειοληπτών που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορονοϊού. Η συνεισφορά αυτή του Δημοσίου δεν δύναται να υπερβαίνει τους 8 μήνες από την έγκριση της αίτησης.

Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση ώστε να επιλεχθεί για την συγκεκριμένη ενίσχυση;

Σύμφωνα με τις παράγραφους 3 & 4 του άρθρο 64, οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

Α. Να έχει χαρακτηριστεί η επιχείρηση ως πληττόμενη βάσει του κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχει, σύμφωνα με τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις κατά την υποβολή της αίτησης (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 68 παράγραφο 1).

Β. Τα έσοδα της επιχείρησης για το ημερολογιακό έτος 2020 θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, κι αυτό θα πρέπει να προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Εάν η επιχείρηση δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α., η μείωση θα πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται στη Φορολογική Διοίκηση.

Γ. Εκτός των παραπάνω, πρέπει σωρευτικά να πληρούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

  1. Να υφίσταται οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα επιδεκτική συνεισφοράς (δηλαδή επιχειρηματικό ή επαγγελματικό δάνειο).
  2. Να μην υφίσταται ενεργή εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου ή φορέων του ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή.
  3. Να μην υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για την οφειλή.
  4. Να μην υπάρχουν δάνεια που δεν εξυπηρετούνται ή που έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, που καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία. Δάνεια τα οποία είχαν ρυθμιστεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θεωρούνται ως καταγγελμένα για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος.

Τονίζεται πως τα παραπάνω ισχύουν τόσο για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων) όσο και για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζομένους.

Στο βαθμό που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το Δημόσιο μπορεί να συνεισφέρει στην αποπληρωμή του δανείου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους οχτώ μήνες. Ποιο είναι όμως το ύψος συνεισφοράς;

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 71, για τα δάνεια αυτά ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Για τους πρώτους τρεις μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 90% επί της μηνιαίας δόσης.

β) Για τους επόμενους τρεις μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί της μηνιαίας δόσης.

γ) Για τους τελευταίους δύο μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 70% επί της μηνιαίας δόσης.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό:

  1. i) Των εξακοσίων ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εργαζομένους.
  2. ii) Των πέντε χιλιάδων ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που συνιστούν πολύ μικρή επιχείρηση.

iii) Των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που συνιστούν μικρή επιχείρηση.

  1. iv) Των πενήντα χιλιάδων ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που συνιστούν μεσαία επιχείρηση.

Πρόγραμμα επιδότησης τόκων

Επιπλέον, όμως, υπάρχει σε ισχύ πρόγραμμα επιδότησης τόκων μέσω τραπεζών. Για την ένταξη μιας επιχείρησης σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις αντίστοιχες με αυτές που αναφέρθηκαν για την υπαγωγή στο νόμο 4790 (δηλαδή οι επιχειρήσεις να χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες βάσει κωδικού αριθμού δραστηριότητας [ΚΑΔ], να εμφανίζουν μείωση τζίρου 20% κ.ο.κ.).

Βήματα για τη θεώρηση των αδειών

Θα ήθελα με την ευκαιρία να υπενθυμίσω στους συναδέλφους πως από τον Ιούλιο και έπειτα θα πρέπει να προχωρήσουν στη θεώρηση των αδειών τους για το έτος 2022. Προς επίτευξη αυτού θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος (βάσει του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων) να υποβάλει σχετική αίτηση στα γραφεία της Περιφέρειας στην οποία ανήκει και να καταβάλει παράβολο της τάξεως των 100 ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται δυνάμει των παρ. 13 και 15 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.

Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτηση του οφείλει:

α) Να παράσχει στοιχεία που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών εντός της οκταετίας.

β) Να υποβάλει εναλλακτικά:

  1. i) Υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών εντός της οκταετίας τουλάχιστον ίσο με το 40% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ).

iiγ) Υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης και στοιχεία υπηρεσίας που τεκμηριώνουν αντιστοίχως τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Η τεκμηρίωση της υπηρεσίας ή του κύκλου εργασιών γίνεται σύμφωνα με την υποβολή της βεβαίωσης προϋπηρεσίας για τον μισθωτό ή της υπεύθυνης δήλωσης για τον ελεύθερο επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία που αφορούν τον εποπτεύοντα.

 

*Ο κ. Γιώργος Ζυγούμης είναι πρόεδρος του Σωματείου Αδειούχων Εγκαταστατών Καυστήρων «Εστία».

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ