Ευρωπαϊκά κονδύλια 300 εκατ. ευρώ για αποχετευτικά έργα στην ανατολική Αττική

Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής, την ώρα που η Ελλάδα εξακολουθεί να πληρώνει εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρόστιμα.

Την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτρο­πή κονδυλίων ύψους περίπου 300 εκ. ευ­ρώ για την υλοποίη­ση του μεγάλου έργου επεξερ­γασίας λυμάτων στις περιοχές Αρτέμιδας – Ραφήνας, ανακοί­νωσε ο περιφερειάρχης Αττι­κής κ. Γ. Πατούλης στην τηλε­διάσκεψη που πραγματοποίησε με τον υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κ. Χατζηδάκη, με αντικείμε­νο την πορεία των αποχετευ­τικών έργων στην Ανατολική Αττική. «Πρόκειται για το ε­πιστέγασμα μίας διαρκούς και εποικοδομητικής συνεργασίας που είχε η Περιφέρεια Αττικής και η ΕΥΔΑΠ με την Ευρωπα­ϊκή Επιτροπή» επισήμανε ο κ. Γ. Πατούλης και εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του, τονί­ζοντας ότι αποτελεί ένα σημα­ντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που θα συμβάλει στη γρήγορη ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων στην περιοχή.

Στη σύσκεψη μετείχαν επίσης ο γ. γραμματέας Φυσικού Πε­ριβάλλοντος και Υδάτων Κ. Α­ραβώσης, τα μέλη της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ κ. Ν. Χ. Σαχίνης και κ. Α. Τόσιος, ο αντιπερι­φερειάρχης Αν. Αττικής κ. Θ. Αυγερινός, οι δήμαρχοι Κρω­πίας κ. Δ. Κιούσης, Ραφήνας κ. Ε. Μπουρνούς, Μαρκοπούλου – Μεσογαίας κ. Κ. Αλαγιάννης και Μαραθώνα κ. Σ. Τσίρκας, καθώς και η εντεταλμένη περιφε­ρειακή σύμβουλος Ε. Κοσμίδη.

Ο κ. Γ. Πατούλης ενημέρωσε για την πορεία των σχετικών έργων στις περιοχές Μαρκο­πούλου, Νέας Μάκρης, Κορω­πίου και Αρτέμιδας – Ραφήνας, υπογραμμίζοντας πως η Περι­φέρεια Αττικής, έχοντας την ευ­θύνη χρηματοδότησης, παρακο­λούθησης και διαχείρισης των έργων αυτών, τα παρακολουθεί επισταμένα και ενδελεχώς, με στόχο την έγκαιρη και αποτε­λεσματική ολοκλήρωσή τους.

«Όλα αυτά τα χρόνια, είπε ο κ. Γ. Πατούλης, η χώρα μας δεν εί­χε κάνει τα αυτονόητα, και αυ­τό το πληρώνουμε ακριβά, με πρόστιμα που αγγίζουν τα 3,5 εκ. ευρώ το εξάμηνο.

»Η Αττική πρέπει να σταμα­τήσει να είναι ουραγός σε αυ­τό το ζήτημα. Περνάμε σε μία νέα εποχή όπου τα περιβαλλο­ντικά ζητήματα και τα θέματα που σχετίζονται με την προά­σπιση της δημόσιας υγείας εί­ναι στην κορυφή της ατζέντας μας. Η Περιφέρεια Αττικής θα είναι αρωγός σε κάθε προσπά­θεια, αξιοποιώντας αποτελε­σματικά όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, καθώς και διαδημοτικές συ­νεργασίες και συνέργειες, προς την κατεύθυνση αυτή».

Το πρόβλημα στην Αττική με τα αποχετευτικά έργα δεν εί­ναι σημερινό. Στην ανατολική Αττική, χειμώνα καλοκαίρι, υ­πάρχει ανυπόφορη δυσοσμία.

Οι αντλίες δουλεύουν στο φουλ, αδειάζοντας τις ξεχειλισμένες αποχετεύσεις των πολυκατοικι­ών στα φρεάτια του δρόμου, με την ελπίδα ότι το νερό θα παρα­σύρει τα πάντα μακριά.

Σε κάποιες περιοχές, οι κάτοι­κοι αντιμάχονται χρόνια τους βι­ολογικούς καθαρισμούς, με το επιχείρημα ότι θα ρυπάνουν τις θάλασσές τους. Λες και τα λύμα­τα που ρίχνονται στο δίκτυο ομ­βρίων καταλήγουν στον ουρανό.

Στη δυτική Αττική, σε κάποιο ρέμα ή πηγάδι και δίπλα σε οι­κισμούς, ακόμα και τη μέρα, κά­ποιο φορτηγό με λύματα αδειά­ζει ανενόχλητο το φορτίο του. Στην ίδια περιοχή, οι γεωτρή­σεις αντλούν το μολυσμένο νε­ρό για να αρδεύσουν περιβόλια, κήπους, καλλιέργειες. Αυτή εί­ναι η πραγματικότητα μεγάλου μέρους της Αττικής, όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο.

Ο κόσμος, λόγω οικονομικής δυσπραγίας, δυσκολεύεται να δίνει κάθε 15 μέρες ή κάθε μή­να 100 ευρώ στο βυτίο για την εκκένωση του βόθρου. Και έ­τσι τις ημέρες που βρέχει βγά­ζουν τις αντλίες και τα χύνουν στον δρόμο….

Υπό τον φόβο των ευρωπροστί­μων, τα τελευταία χρόνια, σε αρκετές περιοχές άρχισαν έρ­γα για τη δημιουργία αποχετευ­τικών δικτύων και βιολογικών καθαρισμών. Οι εκκρεμότητες όμως ακόμα είναι πολλές, πα­ρά τις εξαγγελίες…

Σε πρώτη ανάγνωση είναι απλά μια χρηματοδοτική κίνηση της Ε.Ε. Για όσους όμως γνωρίζουν, η είδηση ουσιαστικά σηματοδο­τεί το πέρασμα από την αδρά­νεια στην πράξη, σε ένα πρω­ταρχικό ζήτημα πολιτισμού και δημόσιας υγείας. Μια αδράνεια που, εκτός των άλλων, κοστίζει πολλά εκατομμύρια σε πρόστι­μα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα συνεχιστεί μέχρι την ο­λοκλήρωση των έργων.

Ελέγξτε επίσης

Τα προβλήματα στα δίκτυα αποχέτευσης και πώς αντιμετωπίζονται

Tο δίκτυο αποχέτευσης αποτελείται από ένα σύνολο αγωγών (βαρύτητας ή υπό πίεση), αντλιοστασίων και άλλων …

Τα Περιοδικά μας