Η «Θεμέλη» μειοδότησε στο μεγάλο έργο αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης στην Καλαμάτα

Πρόκειται για ένα σπουδαίο έργο, το οποίο θα εκσυγχρονίσει την προμήθεια νερού για την
πόλη της Καλαμάτας.

Η«Θεμέλη» επικράτησε στον διαγωνισμό για το σημαντικό έργο αντικατά­στασης του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού απο τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήμα­τος, μέχρι την Καλαμάτα και τη Μεσσήνη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκπτωση που προσέφερε η εταιρεία έφτασε το 36,51%. Στη δεύτερη θέση ήρθε το σχήμα Δάμων ΑΤΕ-Τε­χνική Έργων Α.Ε. με 32,74% και στην τρίτη θέση κατετάγη η ΑΕΤΕΘ με 26,63%. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι από τις ε­λάχιστες φορές που βλέπουμε σε διαγωνισμό δημόσιου έργου τον μειοδότη να προσφέρει έκπτωση κάτω από 40% (και από το 50% γενικότερα).

Πρόκειται για ένα σπουδαίο έργο για την περιοχή, που θα εκσυγχρονίσει την προμήθεια νερού για την πόλη της Καλα­μάτας. Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΔΕΥΑ Καλαμάτας. Το κόστος των έργων έχει εκτιμηθεί σε 13,6 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 11 εκατ. ευρώ). Η δημο­πράτηση είχε πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου, ενώ στις 9 του ίδιου μήνα αποσφραγίσθηκαν οι προσφορές.

Η διάρκεια των έργων ορίστη­κε σε 24 μήνες. Εφόσον τα έρ­γα ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του έτους, τότε από το 2023 ο νέος αγωγός θα είναι λειτουρ­γικός. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ΠΔΕ.

Ταυτότητα του έργου

Το έργο θα εκτελεστεί στον Δήμο Καλαμάτας, τον Δήμο Μεσσήνης και τον Δήμο Δυ­τικής Μάνης.

Για την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού μεταφο­ράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Κα­λαμάτα – Μεσσήνη θα κατα­σκευαστούν:

  • Νέος αγωγός μεταφοράς (κεντρικός αγωγός) από τη δεξαμενή Πηδήματος έως την Καλαμάτα, διατομής Φ800 και μήκους 15.500μ., προς αντικα­τάσταση του υφιστάμενου α­γωγού μεταφοράς Φ600.
  • Νέος αγωγός τροφοδότησης των δεξαμενών της Μεσσήνης, διατομής Φ400, 12,50atm και μήκους 6.922μ., ο οποίος θα συνδεθεί με τον νέο προτεινό­μενο αγωγό Φ800 στον κόμβο του Ασπροχώματος.
  • Νέος αγωγός σύνδεσης τού κλάδου τροφοδότησης της ψη­λής δεξαμενής στην Άνθεια με τον νέο αγωγό Φ800. Έ­χει μήκος 126μ. και διατομή Φ110, 10atm το νέο τμήμα, ε­νώ διατηρούνται 556μ. του α­γωγού Φ110.
  • Νέος αγωγός σύνδεσης τού κλάδου τροφοδότησης των δε­ξαμενών Θουρίας και Μικρο­μάνης με τον νέο αγωγό Φ800. Έχει μήκος 441μ. και διατομή Φ160, 10atm, ενώ διατηρού­νται 78μ. αγωγών Φ110.
  • Νέος αγωγός τροφοδότησης τής δεξαμενής στη Σπερχο­γεία, με τον νέο αγωγό Φ800. Έχει συνολικό μήκος 1.074μ. και διατομή Φ200, 12,50atm για μήκος 370μ. και 10atm για μήκος 704μ.
  • Νέος αγωγός τροφοδότη­σης τής δεξαμενής Αντικάλα­μου με τον νέο αγωγό Φ800. Έχει συνολικό μήκος 1.045μ. και διατομή Φ125, 12,50atm για μήκος 460μ. και 10atm για μήκος 585μ.
  • Νέος αγωγός τροφοδότησης τής δεξαμενής στο Καλάμι με τον νέο αγωγό Φ800. Έχει συ­νολικό μήκος 1.504μ. και δια­τομή Φ110, 12,50atm για μή­κος 167μ. και 10atm για μή­κος 1337μ.
  • Νέος αγωγός τροφοδότησης τού κλάδου τροφοδότησης τής ψηλής δεξαμενής στο Ασπρό­χωμα, ο οποίος θα συνδεθεί με τον νέο προτεινόμενο αγωγό Φ800. Έχει μήκος 667μ. και διατομή Φ250, 10atm.
  • Νέοι αγωγοί εσωτερικού δικτύου του Ασπροχώματος, που θα εκκινούν από την ψη­λή δεξαμενή προς τους μεγά­λους καταναλωτές (ΒΙ.ΠΕ., Αεροδρόμιο κλπ.), με συνο­λικό μήκος 1.913μ. και δια­τομή Φ250, 10atm.

Οι σωληνώσεις που προβλέ­πεται να τοποθετηθούν για το νέο προτεινόμενο κεντρι­κό αγωγό μεταφοράς είναι α­πό ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), ονομαστικής διατομής DN800, κλάσης C25, κατά το πρότυπο ΕΝ 545.

Οι αγωγοί σύνδεσης θα κα­τασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντο­χή MRS10=10Mpa), με συ­μπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-22011.

Επίσης, προβλέπεται η τοπο­θέτηση όλων των συνοδών συ­σκευών, που είναι απαραίτη­τες για την απρόσκοπτη λει­τουργία και τον ασφαλή έλεγ­χο του δικτύου.

Οι συσκευές αυτές είναι δι­κλείδες ελέγχου, βαλβίδες ει­σαγωγής – εξαγωγής αέρα, δι­ατάξεις εκκένωσης, αντιπλημ­μυρικές βαλβίδες, όργανα μέ­τρησης παροχής και πίεσης, καθώς και σύστημα ελέγχου και καταγραφής της λειτουρ­γίας των τροφοδοτικών αγω­γών των δεξαμενών. Όλες οι προβλεπόμενες συσκευές θα τοποθετηθούν εντός φρεατίων.

Ελέγξτε επίσης

Πυρασφάλεια-Πυροπροστασία: Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (ΜΥΠΔ)

Oι αρμόδιοι τεχνικοί επιστήμονες, κατά το στάδιο σύνταξης μελετών πυροπροστασίας και τεχνικών περιγραφών μονίμων ή/και …