ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: Υπεγράφη μεγάλο αποχετευτικό έργο

Υπογράφηκε το μεγάλο έργο α­ποχέτευσης που αφορά την κατα­σκευή δικτύων αποχέτευσης ακα­θάρτων, για τη Δημοτική Κοινότη­τα Νέας Βύσσας του Δήμου Ορε­στιάδας. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρη­ση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορε­στιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.). Ανάδοχος του έργου είναι η «Εργομπετόν» με έκπτωση 58,77%.

Το κόστος του έργου είναι 12,63 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 10,19 εκατ. ευρώ). Η δημοπρά­τηση είχε πραγμα­τοποιηθεί στις 2 Ι­ουνίου 2019 και η αποσφράγιση των προσφορών είχε γί­νει στις 9 Ιουνίου 2019 με συνολικά 6 συμμετέχοντες. Η υπογραφή της σύμβασης πραγμα­τοποιήθηκε στις 20 Μαϊου 2020. Η διάρκεια των έργων έχει οριστεί σε 30 μήνες. Αυτό σημαίνει πως εφόσον τα έργα δεν έχουν καθυ ­στερήσεις, θα ολοκληρωθούν προς τα τέλη του 2022.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Δη­μοσίων Επενδύσεων, από το Τα­μείο Συνοχής και από ιδίους πό­ρους, ενώ είναι ενταγμένο στο ΕΣ­ΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρη­σιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Α­ειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης α­καθάρτων στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιά­δας. Περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό της Νέας Βύσσας (δεν περιλαμβάνονται τα δί­κτυα σε αδιάνοικτους δρόμους), α­ντλιοστάσια και καταθλιπτικούς αγω­γούς στη χαμηλή περιοχή της Κάτω Βύσσας, κεντρικό αντλιοστάσιο κα­θώς και δίδυμο καταθλιπτικό, εξω­τερικό αποχετευτι­κό αγωγό.

Θα κατασκευα­σθούν:

1) Εσωτερικό αποχε­τευτικό δίκτυο ακα­θάρτων Άνω Βύσσας, μήκους 10.295,00 μ.

2) Εσωτερικό απο­χετευτικό δίκτυο α­καθάρτων Κάτω Βύσσας (περιοχή α­ντλιοστασίου Α και Α5) και εξωτερι­κός καταθλιπτικός αγωγός αποχέτευ­σης ακαθάρτων, μήκους 9.991,00 μ.

3) Εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων Κάτω Βύσσας (περιο­χή αντλιοστασίου Α1 και Α2), μή­κους 9.760,00 μ.

4) Εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων Κάτω Βύσσας (περιοχή αντλιοστασίου Α3), μήκους 9.010,00 μ.

5) Εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων Κάτω Βύσσας (περιοχή αντλιοστασίου Α4), μήκους 5.937,00 μ.

6) και έξι αντλιοστάσια.

Ελέγξτε επίσης

Τα προβλήματα στα δίκτυα αποχέτευσης και πώς αντιμετωπίζονται

Tο δίκτυο αποχέτευσης αποτελείται από ένα σύνολο αγωγών (βαρύτητας ή υπό πίεση), αντλιοστασίων και άλλων …

Τα Περιοδικά μας