ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.: Οι ισχύουσες νομοθεσίες για την αντικατάσταση λέβητα και καυστήρα

Η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.) ενημερώνει τους επαγγελματίες βάσει των νομοθετικών διατάξεων που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις αντικαταστάσεις των υφιστάμενων καυστήρων με άλλα ενεργειακά προϊόντα.

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής σήμανσης
Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι μια από τις κύριες προκλήσεις που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κατεύθυνση αυτή, έχει προβεί σε θέσπιση μιας σειράς μέτρων με βασικό στόχο –μεταξύ άλλων– τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας με τη διάθεση στην αγορά προϊόντων με καλύτερη απόδοση.
Δύο συμπληρωματικοί τρόποι για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα προϊόντα είναι: α) ο καθορισμός απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για προϊόντα στο στάδιο του σχεδιασμού (οικολογικός σχεδιασμός) και β) η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση τέτοιων προϊόντων (ενεργειακή σήμανση). Αυτός ο συνδυασμός οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής σήμανσης θεωρείται ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία πολιτικής στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.
Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό (Ecodesign) καθορίζει ένα πλαίσιο για κριτήρια απόδοσης τα οποία πρέπει να πληρούν οι κατασκευαστές προκειμένου να διαθέτουν νόμιμα τα προϊόντα τους στην αγορά. Προσδιορίζονται έτσι οι προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων συνδεόμενων με την ενέργεια, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους στην αγορά, με τρόπο που να προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη και να βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση και το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Η αναθεωρημένη οδηγία που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2009 επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης Οδηγίας, καλύπτοντας καταρχήν όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια (ErPs). Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα μπορούσαν επίσης να συμπεριληφθούν προϊόντα όπως παράθυρα, μονωτικά υλικά και ορισμένα συστήματα που χρησιμοποιούν νερό.
Η Οδηγία για την ενεργειακή σήμανση (Energy Labeling) στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για τα διαφορετικά προϊόντα, με ετικέτες ενέργειας που παρέχουν ενεργειακές και περιβαλλοντικές πληροφορίες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην επιλογή τους. Η αναδιατυπωμένη Οδηγία 2010/30/ΕΕ για την ενεργειακή σήμανση εκδόθηκε το Μάιο του 2010 και επέκτεινε το σύστημα ενεργειακής σήμανσης από προϊόντα που σχετίζονται με τους καταναλωτές σε προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια στον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα. Η Οδηγία καλύπτει όλα τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια που πωλούνται στον εγχώριο, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα (με εξαίρεση όλα τα μέσα μεταφοράς).

Αναλυτικά οι οδηγίες στο  τεύχος Δεκεμβρίου του περιοδικού.