Το υδραυλικό πλήγμα, οι απώλειες νερού στο δίκτυο και η αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση

Oι διαρροές νερού από το δίκτυο συνεπάγονται ένα μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις ύδρευσης που είναι υπεύθυνες για τη διανομή του νερού προς τον καταναλωτή. Και ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες ύδρευσης είναι το υδραυλικό πλήγμα, που αποτελεί βασική αιτία δημιουργίας νέων κάθε φορά διαρροών. Το υδραυλικό πλήγμα προκύπτει από ξαφνικές στιγμιαίες μεταβολές που προκαλούνται στο δίκτυο σωληνώσεων, και οι συνέπειές του είναι το μη τιμολογημένο νερό και η αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση.

Το μη τιμολογημένο νερό
Οι επιχειρήσεις ύδρευσης δαπανούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους για την επίλυση του ζητήματος του μη τιμολογημένου νερού (non-revenue water, NRW) δηλαδή παραγόμενου νερού που «χάνεται» πριν φθάσει στον τελικό καταναλωτή και επομένως δεν τιμολογείται η αξία του.

Ενεργειακή κατανάλωση
Τα περισσότερα αντλιοστάσια έχουν εγκατεστημένες υπερδιαστασιολογημένες αντλίες, οι οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν την πίεση εντός του δικτύου σταθερή. Όμως, κατά τη διακύμανση της κατανάλωσης λειτουργούν με χαμηλό βαθμό απόδοσης, ενώ παράλληλα φέρουν κινητήρες χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Αυτό έχει σαν συνέπεια τα αντλιοστάσια αυτά να έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Λύσεις
Το φαινόμενο του υδραυλικού πλήγματος μπορεί να περιορισθεί ή και να εξαλειφθεί μέσω της μείωσης των ταχυτήτων του νερού στο δίκτυο, της ελεγχόμενης λειτουργίας των αντλιών και της σταδιακής ομαλής μεταβολής της πίεσης. H ελεγχόμενη παροχή νερού συμβάλλει σημαντικά στη μείωση και στον έλεγχο των διαρροών, μέσω της αντιστάθμισης των τιμών πίεσης στο δίκτυο σωληνώσεων, ενώ συμβάλλει και στην ελάττωση των υδραυλικών πληγμάτων που αποτελούν την κύρια αιτία της θραύσης των αγωγών του δικτύου. Επίσης, η διαχείριση της πίεσης σε αναλογία με την κατανάλωση, συμβάλλει και αυτή με τη σειρά της στη μείωση των απωλειών νερού στο δίκτυο. Τέλος, το φαινόμενο της ενεργειακής κατανάλωσης μπορεί να περιορισθεί με τη χρήση περισσότερων, μικρότερων και αποδοτικότερων αντλιών, οι οποίες καθ’ όλη τη διακύμανση της κατανάλωσης θα λειτουργούν υπό συνθήκες αναλογικής πίεσης, πλησίον του βέλτιστου υδραυλικού βαθμού απόδοσης, ενώ παράλληλα θα φέρουν κινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης (ΙΕ3, ΙΕ4 και ΙΕ5).

*Ο κ. Θεόδωρος Σαμούχος είναι Projects Sales Engineer I/WU της Grundfos Hellas Single Member S.A.

Ελέγξτε επίσης

Τεχνολογία και λύσεις: Ηλεκτρόλυση των υδραυλικών εγκαταστάσεων

Με δεδομένη τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας, τα φαινόμενα που προκύπτουν από τις διαφορές δυναμικού …