Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

ΑρχικήΧρηστικάΆδειεςΗ ΟΒΥΕ ενημερώνει τα μέλη της για τις υποχρεώσεις των αδειούχων υδραυλικών

Η ΟΒΥΕ ενημερώνει τα μέλη της για τις υποχρεώσεις των αδειούχων υδραυλικών

Με επιστολή προς τα μέλη της, η ΟΒΥΕ ενημερώνει τα μέλη της για τις υποχρεώσεις των αδειούχων υδραυλικών και τις ρυθμίσεις για τη θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων.

Στην επιστολή αναφέρεται:

«Αγαπητοί συνάδελφοι, σύμφωνα με τον ψηφισθέντα νόμο υπ’ αρ.: 4712/αρ. ΦΕΚ 146 Α΄ σας ενημερώνουμε για τα εξής :

Άρθρο 34 ν.4712

Υποχρεώσεις αδειούχων υδραυλικών

Ρυθμίσεις για τη θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων:

  1. H παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Π. Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α τροποποιήθηκε και πλέον ορίζεται ότι «4. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός ( 1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας»

Αυτό σημαίνει ότι η ΥΔΚΕ, που εκδίδεται από την Ομοσπονδία και φέρει μοναδικό αριθμό πρέπει να εφαρμόζεται από όλα τα μέλη συνδέσμους, και ιδιαίτερα από τα φυσικά πρόσωπα αδειούχους υδραυλικούς, καθώς πλέον είναι υποχρεωτική η κατάθεσή της σε όλες τις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης/ καταναλωτής, να συνδεθεί η εγκατάστασή του με τα δίκτυα.

Επίσης, σύµφωνα µε το νόμο 4712 τροποποιείται και η παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 112/2012. 

Ειδικότερα, ο νέος νόµος τροποποιεί το εδάφιο α) και β) της παραγράφου 2 & 3 του άρθρου 8, όπου σύμφωνα με τη σχετική διάταξή του: «οι επαγγελματίες υδραυλικοί για να αποδείξουν ότι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο μέσα στα οκτώ έτη, θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια διεύθυνση ανάπτυξης της περιφέρειας. α): στοιχεία που να τεκμηριώνουν προϋπηρεσία δυο ετών εντός της οκταετίας ή β) υποβολή υπευθύνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης που να τεκµηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο µε το 4000 του ετήσιου μέσου ατομικού εισοδήματος (MEAAE) όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή».

Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις μειώνουν τα χρόνια που απαιτούνταν για τη τεκμηρίωση υπηρεσίας από 3 σε 2!!! Και επίσης, µειώνεται και ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών από 60% σε 4000 επί του μέσου ετήσιου ατομικού εισοδήματος.

Επιπλέον, όπως προκύπτει και από το νόμο, ΥΔΚΕ πλέον επιτελεί πιωτα ωνιστικό ιόλο τόσο όσον αφορά στη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, καθώς καθίσταται υποχρεωτική, όσο, και όσον αφορά στην τεκµηρίωση προϋπηρεσίας για τους επαγγελματίες υδραυλικούς.

Οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις αποτελούσαν προτάσεις της OBYE, που διατυπώθηκαν εγγράφως και δια ζώσης στο αρµόδιο Υπουργείο και στο γενικό γραμματέα.

Συνάδελφοι,

Με την συνεργασία επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα για τον κλάδο. Σηµαντικό είναι, να ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας για τις νέες διατάξεις και να µεριμνήσετε για την παραλαβή ΥΔΚΕ από την Ομοσπονδία προκειμένου τα μέλη να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σύµφωνα και με όσα ορίζει ο ισχυοντας νόμος. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση στη διάθεσή σας.

Συναδελφικά για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ»

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ